Ἐνα-δυο Πράγματα που Ἐμαθα για τον Σεβασμό Χάρη στους Γραφιτάδεϛ [One or Two Things I’ve Learnt about Respect, thanks to Graffiti Writers]

published in “No Respect” Exhibition Catalogue. Curated by Marilena V. Karra. Onassis Cultural Centre, Athens, 2014.

Greek/English version

This entry was posted in publicness, urban, value. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.